Умови Акції "Пральна машинка в подарунок"

Правила проведення рекламної Акції

 «Пральна машина в подарунок!»

(надалі – Акція)

 

Назва Акції - «Пральна машина в подарунок!»

Визначення термінів

Акція «Пральна машина в подарунок!» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що  спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку товарів, що продається, під логотипом «Pure Fresh». Акція провадиться на безоплатних засадах, має на меті рекламування, сприяння продажу товарів Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції та отримання Подарунку.

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції,  а  також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.perlux.com.ua

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на всій території України.  

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, до повної реалізації під акційного товару.

 • Участь в Акції.
  • Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнився  18 років, та якими виповнено умови та правила цієї Акції, що викладено нижче.
  • Співробітники, представники Організатора, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, не мають права брати участь в Акції
  • Ця Акція дійсна лише для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають придбати  товар для власного споживання без комерційної мети з дотриманням Правил.
  • У випадку, якщо в момент продажу товару на умовах Акції буде встановлено, що покупець, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.
 •  Умови участі у Акції
  • З метою участі у Акції, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції придбати товар (пральний порошок «Pure Fresh» 10кг) з акційною наліпкою (зразок нижче), одним чеком.
  • Учасник Акції може приймати участь в Акції  (купувати товар, що приймає участь в Акції) необмежену кількість раз.
  • У випадку, якщо Учасник Акції, з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має можливості скористатись виграшом, що надається за умовами цієї Акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої іншої (в тому числі грошової) компенсації.
 • Обмеження
  • Заміна знижок, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
  • Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданою йму знижкою у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Знижка надається тільки за умови виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.
  • Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної полі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
  • Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю. 
  • Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 7.3. та 7.3.1. цих Правил  також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
  • Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних «Програма комфорту» з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання знижок та/або неможливості використання наданих знижок у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  • Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання придбаних товарів.
  • Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.
  • Отримання подарунку передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання подарунку буде предметом угоди.
  • Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання подарунку.
  • Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.
 • Інші Умови
  • Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті www.perlux.com.ua . Крім того, інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення рекламних матеріалів в торгових точках, анонсування акції на телебаченні, на інтернет-сайті www.perlux.com.ua та за допомогою інших інтернет-медіа.
  • Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.
  • Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.